Privacy verklaring Gerda Fiege Geneeswijze.

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door Gerda Fiege Geneeswijze.

Gerda Fiege Geneeswijze.

Gerda Fiege Geneeswijze is een eenmanszaak, kantoorhoudende aan de Klaverdijk 2a, 7152 DV  Eibergen Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67667821. In dit document zal naar bovengenoemd bedrijf verder verwezen worden als GFG.

 Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor GFG is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. GFG spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze GFG uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt. 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens
De website van GFG maakt gebruik van analytische cookies om bezoekersstatistieken bij te houden. Hierdoor krijgt GFG beter inzicht in het functioneren van de Website. GFG maakt hierbij gebruik van de dienstverlening van onder andere Google Analytics voor websiteoptimalisatie- en marketingdoeleinden. Kijk op https://www.google.nl/intl/nl/analytics/ voor meer informatie over Google Analytics. Google verzamelt gegevens over het surfgedrag van bezoekers van de Website, slaat deze gegevens op uw apparatuur op en heeft toegang tot die opgeslagen gegevens.

Grondslag voor gegevensverwerking
Hieronder ziet u een overzicht van de doeleinden waarvoor GFG persoonsgegevens over u verwerkt. Hier bij wordt aangegeven welke gegevens voor specifieke doeleinde wordt gebruikt, wat de juridische grondslag is voor het mogen verwerken van deze gegevens en hoe lang de gegevens door GFG worden bewaard.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie:
Doeleinde: Financiële administratie.
Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, Bank gegevens (Naam, bank, IBAN, BIC), Openstaand saldo.
Grondslag: Wettelijke verplichting.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

 Doeleinde: Beheer van bestellingen.
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, bestelling nummer, KvK nummer, BTW nummer, klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

 Doeleinde: Afhandelen klachten.
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, bestelling nummer, KvK nummer, BTW nummer, klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Facturatie.
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, bestelling nummer, KvK nummer, BTW nummer, klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossier gegevens*, medische gegevens*.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Afhandelen klachten.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossier gegevens*, gegevens die nodig zijn om de diensten te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

Doeleinde: Facturatie.
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, dossier gegevens, gegevens die nodig zijn om de diensten te leveren.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar.

* Deze gegevens zijn door u persoonlijk aan GFG verstrekt ten behoeve van het uitvoeren van een behandeling. Deze gegevens zullen analoog worden bewaard en alleen toegankelijk zijn voor uw behandelaar.

 Marketing:

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar

 Website analyticsMarketing:

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Locatie,
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar

Ontvangen, delen en doorgifte van persoonsgegevens
GFG heeft uw persoonsgegeven in bezit, daar u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. GFG verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal GFG geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden. Het kan zijn dat GFG verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn
GFG waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 Rechten van de betrokkene
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u als betrokkene verschillende rechten. GFG vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen. U heeft de volgende rechten:

Recht op inzage:
U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door GFG over u verwerkte persoonsgegevens. Inzake uw dossier en medische gegevens, bewaren wij analoog. U heeft ook hier recht op persoonlijke inzage. Hiervoor zal een afspraak gemaakt worden aan ons kantoor. Gezien de gevoeligheid van deze gegevens vragen wij u om een geldig identiteitsbewijs en de ondertekening van een verklaring, waarin u aangeeft op welke dag, datum en tijdstip u inzage heeft gehad.

Recht op rectificatie: U heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens.

Recht op gegevens verwijdering:
U heeft in beginsel het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens indien GFG deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt.

Recht op beperking van de verwerking: 
Indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, GFG de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u in beginsel recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: 
U kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door GFG over te laten dragen aan een andere organisatie.  

Recht van bezwaar:
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GFG. Bij een dergelijk verzoek zal GFG de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: 
U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming heeft, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dit kan tot gevolg hebben dat GFG hierdoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Klachten
Indien u een klacht hebt over de werkwijze van GFG, kunt u dit melden bij GFG zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wijziging in Privacy verklaring van GFG.
Deze Privacy verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Contact
U kunt contact opnemen met GFG via het adres:

 Gerda Fiege Geneeswijze

O.v.v. Privacyverklaring
Klaverdijk 2a | 7152 DV EIBERGEN
www.gerdafiege.nl | info@gerdafiege.nl
+31 6 212 75 106

.