Algemene leveringsvoorwaarde Gerda Fiege Geneeswijze.

Artikel 1 Werkingssfeer
Gerda Fiege Geneeswijze, een eenmanszaak, kantoorhoudende te Eibergen aan de Klaverdijk 2a, 7152 DV Eibergen in Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67667821. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van diensten, goederen en alle (ver)koopovereenkomsten op afstand tussen Gerda Fiege Geneeswijze als verkoper c.q. opdrachtnemer en de consument als koper c.q. opdrachtgever.

Van het in deze algemene leveringsvoorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een schriftelijke overeenkomst is bereikt. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 Indien de Gerda Fiege Geneeswijze niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gerda Fiege Geneeswijze in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde van toepassing. De opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.   De opdrachtnemer: Gerda Fiege Geneeswijze, Acupunctuur, Kruidentherapie, Massage, Begeleiding & Advies gevestigd aan de Klaverdijk 2a, 7152 DV te EIBERGEN.
2.   De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst diensten of goederen afneemt van de opdrachtnemer.
3.   Volledige behandeling: het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de gezondheidsklachten van de opdrachtgever tegen te gaan.

Artikel 3 Totstandkoming behandelings- of consultatie overeenkomst.
1.   Een behandel- of consult overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met Gerda Fiege Geneeswijze tot een enkele dan wel volledige behandeling.
2.   De opdrachtgever wordt geacht de door Gerda Fiege Geneeswijze gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan.
3.   Een behandeling of consult door Gerda Fiege Geneeswijze kan mogelijk in aanmerking voor een declaratie bij de ziektekosten verzekering van de opdrachtgever, afhankelijk van de polisvoorwaarde.
4.   De opdrachtnemer is gerechtigd de werkzaamheden voor een behandeling of consult op te schorten, indien de opdrachtgever op verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. De opdrachtgever dient de kosten voor de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden en kosten te vergoeden.

Artikel 4 Afspraken, nota’s, betalingen behandeling en consult.
1.   Betaling van de behandeling of consult dient te geschieden voorafgaand aan de behandeling, contant of middels overboeking. De opdrachtgever ontvangt direct een betaalbewijs in de vorm van een nota.
2.   Indien de opdrachtgever meer dan 24 uur voor de afspraak afzegt, hoeft de afspraak niet betaald te worden. Een afzegging kan telefonisch of via mail aan info@gerdafiege.nl
3.   Indien de opdrachtgever de afspraak binnen 24 uur voorgaand aan de afspraak verzet of annuleert zal Gerda Fiege Geneeswijze de afspraak volledig in rekening brengen, dit in verband met de gereserveerde tijd. 
4.   Tijdig afzeggen is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, ook bij ziekte, weers- of verkeers-omstandigheden. Opdrachtgever dient bij twijfel of hij/zij er op tijd zal kunnen zijn zo snel mogelijk contact op te nemen, zowel telefonisch als per mail.

Artikel 8 Klachten.
1.    Klachten betreffende nota’s en nota bedragen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen vijf dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Gerda Fiege Geneeswijze. Overschrijdt opdrachtgever hierbij de termijn van vijf dagen worden de klachten in deze niet meer aanvaard en wordt de opdrachtgever geacht met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
De door Gerda Fiege Geneeswijze geleverde goederen blijven eigendom van Gerda Fiege Geneeswijze totdat u alle (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst correct en volledig bent nagekomen.

Artikel 10 Rente en buitengerechtelijke kosten
Indien u in gebreke bent met de tijdige nakoming van uw betalingsverplichtingen, zoals omschreven in Artikel 1 van deze bepaling, bent u verplicht alle door Gerda Fiege Geneeswijze gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor uw rekening te nemen en volledig te betalen, zulks met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op de overeenkomsten tussen u en Gerda Fiege Geneeswijze is Nederlands recht van toepassing. Geschillen over een overeenkomst tussen u en Gerda Fiege Geneeswijze zullen ter beoordeling aan een bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Contact
U kunt contact opnemen met Gerda Fiege Geneeswijze via:

Gerda Fiege Geneeswijze
Klaverdijk 2a 7152 DV EIBERGEN |  +31 (0)6 212 75 106